SQ ENG

Politika e Privatesise

1. Përmbledhje e Politikës së Privatësisë
Kjo është politika kryesore e privatësisë për I&F McCann Grupa e adoptuar nga McCann Tirana Sh.p.k (në vijim referuar edhe si “McCann”) konform legjislacionit evropian (GDPR 2016/679) ne fuqi dhe dispozitave të Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të vendimeve dhe udhëzimeve të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personal edhe Rregullores, të cilave kjo politikë i referohet shprehimisht dhe plotësisht.
 
McCann punon me kompani të ndryshme, ndër të cilat edhe ofruesit e të dhënave, reklamuesit dhe botuesit, për të matur efektivitetin dhe arritjen e përmbajtjes së shikuar ose dëgjuar në internet dhe radio, pa marrë parasysh se çfarë lloj pajisje përdorin personat për të aksesuar. Për shembull, u ndihmojmë reklamuesve të kuptojnë më mirë interpretimet e fushatës në të gjithë audiencat televizive, radio, kompjuterike dhe mobile.
 
Kjo politikë e privatësisë zbatohet për të gjitha informacionet e mbledhura për ju nga McCann , pavarësisht se si mblidhen apo ruhen, dhe përshkruan ndër të tjera llojet e informacionit të mbledhur rreth jush kur merrni pjesë në studimin e tregut, si mund të jenë përdorur informacionet tuaja dhe kur mund të zbulohet, si mund të kontrolloni përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj, dhe si mbrohen të dhënat tuaja.
 
Në këtë Politikë të Privatësisë, ne do të diskutojmë temat e mëposhtme dhe më shumë:
 
1. Çfarë informacioni mbledhim
2. Si mbledhim dhe përdorim informacion
3. Informacion në lidhje me reklamat në bazë të interesit
4. Çfarë informacioni u japim palëve të treta
5. Si mund ta ndryshoni ose ta kontrolloni atë që mblidhet
6. Informacion për përdoruesit e vendosur jashtë BE-së
7. Si mund të ndryshojë kjo Politika e Privatësisë
8. Informata të tjera të dobishme në lidhje me privatësinë tuaj
9. Si mund ta kontaktoni McCann për ndonjë pyetje apo shqetësim që mund të keni.
 
Mund të ketë politika të tjera të privatësisë që zbatohen për shërbimet e caktuara që ne ofrojmë. Ju lutem lexoni këto kur ju regjistroheni ose nënshkruani për këto shërbime në këto faqe.
 
2. Qëllimi i mbledhjes së të dhënave të përdorueseve
Në McCann ne mbledhim lloje të ndryshme informacioni rreth përdoruesve tanë për gjashtë arsye kryesore:
 
1. Për të kryer kërkime dhe analiza, duke përfshirë anketat;
2. Për të kryer aktivitete të caktuara të marketingut;
3. Për të na ndihmuar që të monitorojmë dhe përmirësojmë shërbimet që ofrojmë;
4. Për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja, shqetësimeve ose pyetjeve të shërbimit të klientit;
5. Për të komunikuar ndryshe me ju në lidhje me llogarinë tuaj;
6. Nëse kemi leje nga përdoruesi, ose kur lejohet ndryshe me ligj, për të ofruar shërbime tregu tek ata.
 
Të dhënat personale të përpunuara në dosjen e punëmarrësit ruhen nga McCann deri në përfundim të marrëdhënies së punës. Përpunimi i të dhënave në tejkalim të këtij afati bëhet me marrjen e pëlqimit të punëmarrësit.
 
Të dhënat e përpunuara në dosjen e punëmarrësit, pas përfundimit të marrëdhënies së punës, sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 146, të Kodit të Punës, ruhen nga McCann për një periudhë 6-mujore nga data e marrjes së njoftimit nga McCann.
 
Të dhënat personale të përpunuara, të cilat u përkasin bashkëpunëtorëve të McCann (p.sh. furnitorë, klient etj.), ruhen nga ana e McCann deri në përfundim të marrëdhënies kontraktore.
 
3. Parimet tona:
 
1. Ne bëjmë çmos për të mbrojtur privatësinë tuaj duke përdorur teknologjinë e sigurisë në mënyrë të përshtatshme. Kjo do të thotë:
- Sigurohemi që të kemi masa të përshtatshme të sigurisë për të mbrojtur informacionin tuaj; dhe
- Sigurohemi që kur të kërkojmë një organizatë tjetër për të na ofruar një shërbim, ata kanë masat e duhura të sigurisë.
2. Ne do të respektojmë privatësinë tuaj. Ne mbledhim informacione personale, nëse jeni dakord, ju do të merrni marketing (qoftë me postë elektronike, postë, SMS ose telefon) vetëm nga ne dhe, nëse jeni dakord, nga organizata të tjera që kemi zgjedhur me kujdes. Ne do të sigurohemi që jetë e qartë kur mund t'i bëni këto zgjedhje, për shembull, ne kemi kutitë që duhet të shënoni nëse doni të merrni marketing dhe mund të ndryshoni preferencat tuaja nëse nuk doni ta merrni më. Sidoqoftë, mund t'ju dërgojmë me email herë pas here me informacione ose pyetje rreth opinioneve tuaja.
3. Ne do të mbledhim dhe përdorim detaje individuale të përdoruesit vetëm nëse kemi lejen tuaj ose kemi motive të arsyeshme biznesi për ta bërë këtë, siç është mbledhja e informacionit të mjaftueshëm për të kryer sondazhe.
4. Ne do të jemi të qartë në marrëdhëniet tona me ju se çfarë informacioni rreth jush do të mbledhim dhe se si do ta përdorim atë.
5. Ne do të përdorim informacion personal vetëm për qëllimet për të cilat është mbledhur fillimisht dhe ne do të sigurohemi që ta fshijmë atë në mënyrë të sigurt.
6. Sitet tona janë të arritshme nëpërmjet internetit. Kjo do të thotë që personat anembanë botës që hyjnë në faqet tona të internetit mund të shohin çdo gjë që ju postoni në faqen e internetit, për shembull, komentet rreth një artikulli.
7. Nëse ne ose ofruesit tanë të shërbimeve transferojnë ndonjë informacion jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), kjo do të bëhet vetëm me mbrojtjen përkatëse (të deklaruar nën GDPR) që është në vend.
 
4. Cilat të dhëna mbledhim:
McCann mund të mbledhë të dhëna për përmbajtjen e shikuar (p.sh. cila fushatë reklamimi ose episodi i programit) ku është parë përmbajtja (p.sh. në cilën faqe interneti ose në cilin aplikacion) dhe informacione të përgjithshme rreth pajisjes në të cilën përmbajtja u pa (p.sh., tabletë ose smartphone, identifikues i reklamave, adresa IP, sistemi operativ).
 
Të dhënat nga një prej linjave tona të shërbimeve që krahasohen më pas  me të dhënat nga kompanitë e tjera që njohin përdoruesit e tyre ose që mbledhin të dhëna në lidhje me konsumatorët në përgjithësi. Këto kompani të tjera japin Nielsen me statistika të grumbulluara ose pseudonime të audiencës. Ne nuk u tregojmë këtyre palëve të treta se çfarë përmbajtje kanë parë përdoruesit e tyre dhe McCann nuk mëson identitetet e përdoruesve të kompanive të tjera.
 
Ne nuk identifikojmë, ose përpiqemi të identifikojmë, individët kur bëjmë hulumtime të tregut.
 
Kompania jonë rastësisht paraqet sondazhe të shkurtra për përdoruesit të cilët mund ose nuk mund të jenë ekspozuar ndaj përmbajtjes së klientëve tanë. Përgjigjet janë vullnetare. Nëse një shikues i përgjigjet pyetjes së një sondazhi, përgjigjja ruhet në një bazë të dhënash.
 
Regjistrimi i Newsletter-it
Disa nga faqet e internetit të McCann ofrojnë buletin elektronik në të cilin përdoruesit mund të abonohen dhe të anullojnë vullnetarisht në çdo kohë. Adresa e-mail e përdoruesi-it do të përdoret vetëm për dërgimin e postës ekskluzivisht nga ky burim, në lidhje me biznesin McCann. As adresa e përdoruesit dhe as identiteti i përdoruesit nuk do të shiten, jepen me qira, nuk do të merren me qira ose do të zbulohen tek individët apo organizatat jashtë McCann ose ofruesve të shërbimeve që përdorim për dërgimin e këtyre buletineve. Përdoruesit mund të hiqen nga lista e postimeve të gazetës elektronike në çdo kohë duke ndjekur udhëzimet për zgjedhjen e opsioneve në fund të çdo buletini.
 
McCann kryesisht përdor ofruesin e shërbimit MailChimp për dërgimin e buletineve.
Të dhënat personale të mbledhura: emailet dhe informacionet e tjera të regjistrimit që ofrojnë përdoruesit
Vendi i përpunimit: SHBA - Politika e Privatësisë
 
5. Si i përdorim këto të dhëna?
Ne i përdorim këto të dhëna për të krijuar një sërë mendimesh, raporte dhe analiza, duke përfshirë përbërjen e publikut që shikonte përmbajtje të caktuara, ose për efektivitetin e një fushate reklamuese.
 
McCann gjithashtu mund të përmirësojë ose kalibrojë të dhënat e mbledhura me burime të tjera të të dhënave online dhe offline dhe mjete kërkimi, duke përfshirë të dhënat e shikimit të panelistëve Nielsen (duke përjashtuar detajet individuale të identifikimit). Burime të tjera të të dhënave mund të përfshijnë mediat sociale ose faqet e ecommerce. Këto burime shtesë na lejojnë të bëjmë kërkime dhe analiza më të fuqishme në lidhje me demografinë, preferencat dhe përdorimin e audiencës së Internetit.
 
Ne përfshijmë vetëm të dhënat jo të identifikueshme ose të grumbulluara në njohuritë, raportet dhe analizat tona.
 
Për të na ndihmuar në marketingun tonë, përveç të dhënave që na siguroni nëse regjistroheni, ne gjithashtu mund të marrim të dhëna nga palët e treta të besuara për të na ndihmuar të kuptojmë atë që mund t’ju interesojë. Ky informacion "profilues" është prodhuar nga një shumëllojshmëri burimesh, duke përfshirë të dhëna të disponueshme në publik (si p.sh. listën zgjedhore) ose nga burime të tilla si anketime dhe sondazhet ku keni dhënë lejen tuaj për ndarjen e të dhënave tuaja. Ju mund të zgjidhni që këto të dhëna të mos jenë të përbashkëta me ne nga këto burime duke hyrë në llogarinë tuaj dhe duke ndryshuar cilësimet në seksionin e privatësisë.
 
Pasi të jeni regjistruar dhe me lejen tuaj, ne mund t'ju dërgojmë email që mendojmë se mund t'ju interesojnë. Buletini mund të personalizohet në bazë të asaj që keni lexuar në faqen e internetit. Në çdo kohë mund të vendosni që të mos merrni këto email dhe do të jeni në gjendje të 'çabonoheni'.
 
6.  Zgjedhjet
McCann beson se ju duhet të keni një zgjedhje nëse do të kontribuoni në hulumtimet tona dhe në njohuritë tona. Nëse nuk jeni aktualisht në aktivitet e McCann dhe nuk dëshironi të merrni pjesë në kërkime, ju mund të përjashtoheni, kur të doni.
 
7. Përdorimi i të dhënave të fëmijëve
Ne nuk mbledhim ose ruajmë asnjë informacion personal për fëmijët nën moshën 16 vjeçare dhe ne nuk u ofrojmë ndonjë prej produkteve ose shërbimeve tona direkt fëmijëve të moshës nën 13 vjeç.
 
8. Përditësimi i informacionit tuaj personal
Ju mund të përditësoni të dhënat tuaja personale në çdo kohë dhe të ndryshoni preferencat tuaja të marketingut duke kontaktuar personin e kontaktit të kontrolluesit të dhënave përgjegjës për mbrojtjen e informacionit, Božidar Belić, bozidar.belic@ifmccann.com.
 
 
9. Me të cilët i ndajmë të dhënat
Varësisht se ku jetoni, të dhënat tuaja personale mund të ndahen me  shoqëritë e I&F McCann Grupa që janë të bazuara në Suedi, Norvegji, Kroaci, Serbi dhe vende të tjera ku I&F McCann Grupa ka shoqëri.
 
Ne nuk do të ndajmë të dhënat tuaja personale me të tjerët për qëllime marketingu nëse nuk na keni dhënë lejen tuaj. Nëse kemi lejen tuaj, ne do të ndajmë informacionin tuaj vetëm me organizatat e tjera që kemi zgjedhur me kujdes.
 
Nëse vizitoni një event të organizuar nga një partner eventesh, të dhënat mund të ndahen për qëllime të administrimit të eventeve.
 
Ne mund t'i vejmë shërbimet e organizatave të tjera në dispozicion, përmes faqeve tona, edhe pse ne nuk po operojmë domosdoshmërisht me këto faqe. Ne përpunojmë çdo informacion që mbledhim kur hyni në një shërbim të ofruar nga një organizatë tjetër sipas kësaj politike të privatësisë. Informacioni që grumbullohen nga organizatat e tjera udhëhiqet nga politikat e tyre të privatësisë.
 
Ne mund të hyjmë dhe të nxjerrim informacion personal për t’ju përgjigjur kërkesave të ligjeve dhe qeverisë, për të operuar siç duhet në sistemet tona dhe për të mbrojtur ne si dhe përdoruesit tanë.
 
Çdo organizatë tjetër që ka akses në informacionin tuaj gjatë ofrimit të shërbimeve në emër tonë do të qeveriset nga kufizime të rrepta kontraktuale për të siguruar që ato të mbrojnë informacionin tuaj dhe të respektojnë ligjet e mbrojtjes së të dhënave dhe të privatësisë. Ne gjithashtu mund të auditojmë në mënyrë të pavarur këta ofrues të shërbimeve për t'u siguruar që ato i plotësojnë standardet tona. Ne mund të përdorim ofruesit e shërbimeve për të na ndihmuar që të zhvillojmë këto site (ose shërbimet në dispozicion në faqet), disa prej të cilëve mund të ndodhen jashtë EEA.
 
Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm se gjatë vizitës në faqet/aplikacionet tona, Vizitorët mund të ndjekin lidhjet në faqet e tjera që janë përtej sferës sonë të ndikimit. McCann nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose për politikat e privatësisë të këtyre siteve të tjera.
 
10. Përdorimi i Cookies
Ne përdorim cookies për disa arsye: 
1. Për qëllime statistikore për të gjetur se sa përdorues kemi dhe sa shpesh ata vizitojnë faqet tona të internetit. Ne mbledhim informacionin ku renditen cilat prej faqeve tona janë më së shpeshti të vizituara, dhe nga cilat lloje të përdoruesve dhe nga cilat vende.
2. Ne përdorim organizata të tjera për të mbledhur informacione anonime të përdoruesve, nganjëherë përmes cookies dhe beacons web, (informacion i ngulitur në imazhe të cilat i lejojnë ata të analizojnë se si po përdoret faqja e internetit dhe numri i vizitorëve). Për shembull, faqet tona të internetit mund të paraqesin softuerin e zotërimit të McCann, i cili do t'ju lejojë të kontribuoni në hulumtimin e tregut.
3. Ne dhe reklamuesit e tjerë mund të përdorin cookies statistikor për të gjetur se kush ka parë një reklamë dhe klikoi mbi të. Ju mund të gjeni më shumë informacion mbi këtë në seksionin e reklamimit online të sjelljes të kësaj politike për privatësie.
4. Vendosja e cookies në kompjuterin tuaj do të thotë që ne mund t'ju tregojmë reklamat që mund të jeni të interesuar dhe na lejoni të kontrolloni numrin e kohës që i shihni dhe matni sa efektive ka qenë fushata e reklamave. Reklamimi na ndihmon të ruajmë faqen falas për t'u përdorur nga ju. Për më shumë informacion mund të gjeni në seksionin e Sjelljes së Reklamimit Online të kësaj Politike të Privatësisë, duke përfshirë mënyrën se si mund të "përjashtoheni". 
5. Ne mund të përdorim cookies 'Flash' për të ruajtur preferencat tuaja për media player tuaj (për shembull, volumin dhe kështu me radhë). Nëse nuk i përdorim ato, mund të mos jesh në gjendje të shikosh disa përmbajtje video. Mund të heqesh cookies, por nëse e bën këtë, mund të mos jesh në gjendje të përdorësh të gjitha shërbimet në faqet tona dhe mund të shohësh më shumë pop-ups dhe reklama të tjera. Kjo është për shkak se ne nuk do të jemi në gjendje të kufizojmë atë që shihni duke përdorur cookies. Sidoqoftë, ju do të jeni në gjendje të shihni përmbajtjen tonë editoriale.
6. Ne ose shoqëritë e tjera mund të përdorin cookies për të sugjeruar dhe për të ofruar përmbajtje që ne besojmë se mund t’ju interesojnë. 
 
Për më shumë informacion rreth cookies dhe menaxhimin e tyre, duke përfshirë mënyrën e heqjes së tyre, ju lutemi vizitoni faqen tonë të Cookies.
 
Duke përdorur faqet ju që jeni keni rënë dakord me përdorimin e cookies siç përshkruhet.
 
11. Google Analytics / Google Tag Manager
Ne përdorim Google Analytics / GTM në faqet tona për raportim anonim të përdorimit të faqes dhe për reklamim në vend. 
 
Google Analytics është një shërbim i analizës në internet i ofruar nga Google Inc. ("Google"). Google përdor të dhënat e mbledhura për të ndjekur dhe shqyrtuar përdorimin e faqes / aplikacionit, për të përgatitur raporte për aktivitetet e saj dhe për t'i ndarë ato me shërbimet e tjera të Google.
Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave. 
Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.
Vendi i përpunimit: SHBA – Politika e privatësisëPërjashtimi
 
Google Tag Manager është një shërbim analitik i ofruar nga Google Inc. 
Të dhënat personale të grumbulluara: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. 
Vendi i përpunimit: SHBA – Politika e Privatësisë
 
12. Rreth reklamave tona
Nëse ju i shfletoni faqet tona, disa nga cookies që vendosim në kompjuterin tuaj do të jenë cookies reklamuese, kështu që ne mund të kuptojmë se çfarë faqe ju intereson. Pastaj ne mund të shfaqim reklama në shfletuesin tuaj që bazohet në këto interesa të perceptuara. Për shembull, nëse keni lexuar shumë artikuj ushqimorë dhe pije, mund të shfaqni më shumë reklama për ushqim dhe pije.
 
Është e rëndësishme të mbani mend se asnjë nga teknikat që përdorim nuk do të mbledhë informacione të tilla si emri juaj, adresa e postës, posta adresën ose numrin e telefonit.
 
Ne gjithashtu mund të ndajnë të dhëna anonime të sjelljes me partnerët e reklamave, duke përfshirë organizatat tregtare që financojnë përmbajtjen e emërtuar "Përkrahur nga", "Paid content / Paid for by" ose "Përmbajtja e reklamuesit / nga reklamuesit tanë". Kjo mund të nënkuptojë që kur të jeni në faqet e internetit të tjera, do të shfaqni reklama bazuar në sjelljen tuaj në faqet tona. Ne gjithashtu mund të të tregojmë reklama në faqen tonë duke u bazuar në sjelljen tënde në faqe të tjera. 
 
Ridrejtimi i veprimtarisë është një formë tjetër që na lejon që ne dhe disa nga partnerët tanë të reklamave të tregojnë reklama sipas modeleve të tua të shfletimit dhe ndërveprimeve me një vend të largët nga faqet tona. Për shembull, nëse keni vizituar faqen e internetit të një dyqani të rrobave në internet, mund të filloni të shihni reklama nga faqja e njëjtë e blerjes që shfaqin oferta speciale ose që ju tregojnë produktet që keni shfletuar. Kjo i lejon kompanitë të reklamojnë ju nëse e lini faqen e tyre pa bërë një blerje. 
 
Nëse dëshironi të përjashtoheni nga sjellja e marrjes së reklamave online, kjo nuk do të thotë që nuk do të merrni më reklama kur jeni duke përdorur faqet tona. Kjo thjesht do të thotë që reklamat që shihni nuk do të përshtaten për ju. 
 
Reklamimi në pajisjet mobile mund të kërkojë grumbullimin dhe ndarjen e ID-së së pajisjes unike me kompanitë që blejnë hapësira reklamuese në aplikacionin celular. 
 
Reklamimi i remarketing dhe synim i sjelljes që mund të përdorim:
 
Remarketing në Facebook (Facebook, Inc.)
Remarketing në Facebook është një shërbim për shënjestrimin e ripërdorimit dhe të sjelljes të ofruar nga Facebook, Inc. që lidh aktivitetin e kësaj Aplikacioni me rrjetin reklamues në Facebook.
Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.
Vendi i përpunimit: SHBA – Politikat e PrivatësisëPërjashtimi (Opt Out)
 
Audienca e personalizuar  Facebook (Facebook, Inc.)
Audienca e personalizuar e Facebook është një shërbim për shënjestrimin e remarketing dhe të sjelljes të ofruar nga Facebook, Inc. që lidh aktivitetin e kësaj Aplikacioni me rrjetin reklamues në Facebook.
Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe adresa e postës elektronike.
Vendi i përpunimit: SHBA – Politikat e PrivatësisëPërjashtimi (Opt Out)
 
Remarketing përmes Google Analytics për Reklamim në Shfaqje (Google Inc.)
Google Analytics për Reklamim në Shfaqje është një shërbim i rekrutimit dhe sjelljes së synimeve të siguruara nga Google Inc. që lidh aktivitetin e ndjekjes të kryer nga Google Analytics dhe Cookies e tij me rrjetin reklamues Adwords dhe Doubleclick Cookie.
Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.
Vendi i përpunimit: SHBA – Politikat e PrivatësisëPërjashtimi (Opt Out)
 
13. Reklama Të Tjera
Faqe tona përmbajnë lidhje me faqet e internetit të tjera nga të cilat mund të fitojmë të ardhura. Artikujt tanë nuk ndikohen kurrë nga reklamuesit dhe bashkëpunëtorët, as nuk janë të shkruara me qëllim të promovimit të një produkti, përveç kur është quajtur qartë si një 'sponsorizuar nga', 'të sjellë nga ju' ose 'mbështetur nga' 'Përkrahur nga' Përmbajtja e paguar / paguar nga 'ose' Përmbajtja e reklamuesit'/'nga reklamuesit tanë 'për të përfaqësuar përmbajtjen e sponsorizuar, karakteristikat e reklamimit dhe funksionet e financuara nga fondacioni përkatësisht. 
 
14. Informacioni ligjor dhe si të na kontaktoni
Në bazë të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (EU 2016/697) dhe legjislacionit shqiptar në fuqi duhet të themi se kush është “kontrolluesi i të dhënave” për McCann dhe shërbimet e ofruara përmes faqeve tona. Personi i kontaktit i kontrolluesit i të dhënave në rastin tonë, është Božidar Belić, bozidar.belic@ifmccann.com.
 
Nëse dëshironi të keni akses në ose një kopje të të dhënave personale që mbajmë për ju, të kërkoni një korrigjim, ose keni ndonjë pyetje në lidhje me mënyrën se si mund ta përdorim atë ose për të bërë një ankesë, ju lutemi kontaktoni Personin e kontaktit të kontrolluesit së të Dhënave në adresën e treguar më sipër. 
 
Ankesat do të trajtohen nga Personin e kontaktit i Mbrojtjes së të Dhënave, dhe do të përgjigjen brenda 30 ditëve më së voni. 
 
Gjithashtu, çdo palë e interesuar ka të drejtë të paraqesë një ankim tek Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (info@idp.al), nëse konsideron se të drejtat e njohura me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” janë shkelur si pasojë e përpunimit të të dhënave personale nga McCann.
 
15. Ndryshimet në politikën e privatësisë
Nëse do të duhet të zgjedhim të ndryshojmë politikën tonë të privatësisë, ne do të postojmë ndryshimet këtu. Kur ndryshimet janë të rëndësishme, ne gjithashtu mund të zgjedhim që t'i dërgojmë me email të gjithë përdoruesit tanë të regjistruar me detaje të reja. Aty ku kërkohet me ligj, do të marrim pëlqimin tuaj për të bërë këto ndryshime.